لیست کتب تخصصی انگلیسی روانشناسی

 

این وب سایت فقط لیست کتب را ارائه نموده و برای تهیه به انتشارات مربوطه مراجعه نمائید.

 

 1-    Discovering psychology          ----  ه‍اک‍ن‍ب‍ری‌، دان‌۱۳۸۵ = م‌۲۰۰۶.    

                  
 2-     ‎English text in psychopathology                  آزاد، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۱۶ ۱۳۸۵ = م‌۲۰۰. 
       
3-    Psychology texts in English                   پورنقاش‌تهرانی، سعید۱۳۸۶       
   

Reading and understanding psychology   -4      ----        یاسمین مندی - 1379 -2000                       

 

 5-     Reading and understanding psychology      ---      یحیی سید محمدی - 1386  

 

6-   Reading in psychology       -- کیانوش هاشمیان - سمت

 

7-     ‎Reading in psychology: a brief overview to make you ready for the graduate exam ه‍اش‍م‍ی‍ان‌ ک‍ی‍ان‍وش‌،          ۱۳۲۲ - ۱۳۸۱         
 


8-     ترجمه مقابله‌ای متون تخصصی روانشناسی مقامی، پرنیان   -‏‫‏‫‏۱۳۸۸. 
   
 9-    ترجمه و تست زبان تخصصی روانشناسی یک ح‍ج‍ازی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد‏‫۱۳۸۸. 
  
10-      ترجمه و تست متون روانشناسی عمومی به زبان خارجی (۲) ( رشته روانشناسی)ح‍ج‍ازی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد‏‫۱۳۸۷.   
     
11-  ترجمه و راهنمای روان‌شناسی عمومی به زبان خارجه (۱) بر اساس کتاب دکتر منوچهر جعفری‌گوهرجهانبان، حسن‏‫۱۳۸۸.  
   
12-    ترجمه و راه‍ن‍م‍ای م‍ت‍ون‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ خ‍ارج‍ه‌ (۲) وی‍ژه‌‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍وره‍اش‍م‍ی‌ ن‍ژاد، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۶ - .، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‏‫۱۳۸۵.  
     
13-   ترجمه و راهنمای متون روانشناسی عمومی به زبان خارجی (2) (ویژه دانشگاه پیام نور) بر‌اساس کتاب محمود علیمحمدیجهانبان، حسن‏‫۱۳۸۸.    

14-     ترجمه و راهنمای متون روان‌شناسی عمومی به‌ زبان خارجی ۱ ویژه دانشجویان رشته روان‌شناسی دانشگاه پیام نور بر‌ اساس کتاب منوچهر جعفری‌گوهره‍اش‍م‍ی‌ ن‍ژاد، اب‍وال‍ح‍س‍ن‏‫۱۳۸۵.
     
 15-   جدیدترین و کاملترین ترجمه و تست متون روانشناسی عمومی زبان خارجی (۱) «رشته روانشناسی عمومی»جبارزاده، پاپلی‏‫۱۳۸۵.

16- فرهنگ لغات روانشناسی -   هادی بهرامی   - فرهنگ معاصر    

17- فرهنگ لغات و اصطلاحات روانشناسی - 2ج - نصرت الله پور افکاری - فرهنگ معاصر   

18- واژه نامه ی روانشناسی و علوم تربیتی -  حسین آزاد - نسل نیکان - 81

19- فرهنگ توصیفی روانشناسی شناختی - مایکل ایسنک - علینقی خرازی - نشرنی- 79

20 - واژه نامه ی روانپزشکی - جین اجرتن - رابرت جی کمپل - مهرداد فیروز بخت - ابجد - 75

21- کتابنامه ی توصیفی روانشناسی - حسین احدی - استان قدس -64

22- فرهنگ شیوه های رفتار درمانی - الن اس هرسن بلاک - فرهاد ماهر سیروس ایزدی -رشد-78

23- فرهنگ لغات چهار زبانه ی روانپزشکی - غلامرضا بهرامی - دانشگاه تهران - 70

24- فهرست مشترک توصیفی کتابهای روانشناسی - مسعود تفضلی - نشر دانشگاهی - 63

25- واژه نامه ی توصیفی روانشناسی -  سعید خسروی - مهر ساجده ساری - 81

26- فرهنگ لغات و اصطلاحات روانشناسی - فاخر عاقل - عبدالمهدی یادگاری - دارالنشر اسلامی -68

27- واژه نامه ی روانشناسی کودک - علیرضا ماهوتی-    نشر احسن - 81


گردآوری و تحقیق : محمد کفاش   روانشناسی بالینی

دیدگاه خود را بیان کنید