چالش با خطاهای شناختی در غزلیات سعدی

چالش با خطاهای شناختی  در غزلیات سعدی

در این فایل چالش با خطاهای شناختی همه یا هیچ و فاجعه سازی به خوبی بیان شده 

فایل PDF  تعداد صفحات 20 


@


دیدگاه خود را بیان کنید