خانه : دانلود مقالات تخصصیمقاله کامل نحوه محاسبه روایی و پایایی آزمون ها در SPSS
دانلود مقالات تخصصی

مقاله کامل نحوه محاسبه روایی و پایایی آزمون ها در SPSS

چگونه پایایی تست-آزمون مجدد را اندازه گیری کنیم؟ به منظور اندازه‌گیری قابلیت اطمینان مجدد آزمون-آزمون به طور مؤثر، باید آزمایش مشابهی را روی مجموعه‌ای از مخاطبان مشابه در دو زمان مختلف انجام دهید. با انجام این کار، کمی کردن همبستگی مو...

روایی و پایایی ابزارها و روش‌های مختلف اندازه‌گیری آنها در پژوهش‌های کاربردی در سلامت
دانلود مقالات تخصصی

روایی و پایایی ابزارها و روش‌های مختلف اندازه‌گیری آنها در پژوهش‌های کاربردی در سلامت

*

مطالعه مروري بر برخي مقالات منتشر شده در زمينه تفکر انتقادي از سال هاي 1990 تا 2007
دانلود مقالات تخصصی

مطالعه مروري بر برخي مقالات منتشر شده در زمينه تفکر انتقادي از سال هاي 1990 تا 2007

فراوانی نشانه های افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان  Prevalence of Depression Symptoms and its related Factors in School Students
دانلود مقالات تخصصی

فراوانی نشانه های افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان Prevalence of Depression Symptoms and its related Factors in School Students

Abstract: Introduction Depression is one of the most common psychiatric disorders in children and adolescents. In the past decade, coinciding with the increased prevalence of depression in younger age, much attention has been attracted to the di...

افزودن امگا ۳ به درمان نگهدارنده در افسردگی راجعه تک قطبی   Adding omega-3 to mainenant antidepressant therapy in recurrent depressive disorder
دانلود مقالات تخصصی

افزودن امگا ۳ به درمان نگهدارنده در افسردگی راجعه تک قطبی Adding omega-3 to mainenant antidepressant therapy in recurrent depressive disorder

Background Depression is one of the most common psychological disorders. Most depressed patients experience multiple recurrences despite the pharmacologic therapy. Many studies have reported that countries with high rates of fish consumption ha...

بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه افسردگی کودکان     Investigating Primary Psychometric Properties of Children's Depression Inventory (CDI)
دانلود مقالات تخصصی

بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه افسردگی کودکان Investigating Primary Psychometric Properties of Children's Depression Inventory (CDI)

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه افسردگی کودکان است. نمونه پژوهش شامل 407 دانش آموز 12 الی 14 سال (234 پسر و 173 دختر) است که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه افسردگی کودکان،...

مقاله در قالب پوستر ( اعتماد به نفس ) دلایل ضعف و راهکارهای تقویت آن
دانلود مقالات تخصصی

مقاله در قالب پوستر ( اعتماد به نفس ) دلایل ضعف و راهکارهای تقویت آن

سایر مقالات را از وب سایت دریافت نمائید.

مقاله ( مهارت نه گفتن ) جراتمندی
دانلود مقالات تخصصی

مقاله ( مهارت نه گفتن ) جراتمندی

نگاهی به اختلال نافرمانی مقابله اي، اختلال سلوك و ویژگیهاي جامعه ستیزي
دانلود مقالات تخصصی

نگاهی به اختلال نافرمانی مقابله اي، اختلال سلوك و ویژگیهاي جامعه ستیزي

دانلود سایر فایلهای مفید و مطالب موثر در زمینه کودک 

paradoxical intention techniqueآشنایی با تکنیک قصد متناقض ( متضاد)+ تکنیک بازتاب زدایی
دانلود مقالات تخصصی

paradoxical intention techniqueآشنایی با تکنیک قصد متناقض ( متضاد)+ تکنیک بازتاب زدایی

به عنوان مثال به فرد مبتلا به ترس از فضای باز یا فردی كه می‌ترسد هنگام راه رفتن در خیابان غش كند، گفته می‌شود حداكثر تلاش خود را بكند كه غش كند و حتی در این كار مبالغه كند. وقتی او در می‌یابد كه قادر به انجام این كار نیست، به راحتی ...


نظرسنجی