کتاب : آسیب شناسی روانی -استثنائیدستنامۀ تشخیص‌های افتراقی DSM-5
آسیب شناسی روانی -استثنائی

دستنامۀ تشخیص‌های افتراقی DSM-5

در این دستنامه، طبقه‌بندیDSM-5 گنجانده شده است تا هم عمل کُدگذاری تسهیل شود و هم مروری بر تمامی تشخیص‌هایDSM-5 فراهم آید که باید در هنگام مطرح کردن تشخیص افتراقی، مد نظر قرار گیرند.سلامت و مهر «دستنامۀ تشخیص‌های افتراقیDSM-...

لیست کتب تخصصی آسیب شناسی روانی و کودکان استثنائی
آسیب شناسی روانی -استثنائی

لیست کتب تخصصی آسیب شناسی روانی و کودکان استثنائی

5- آسیب شناسی روانی – سعید شاملو – چاپ هفتم 82 – رشد    * 6- روانشناسی مرضی تحولی (از کودکی تا بزرگسالی ) – پریرخ دادستان –ج1 -  سمت – چاپ سوم 83    * 7- روانشناسی م...


نظرسنجی