کتاب : آمار و روش تحقیق چگونگی استفاده پیشرفته  از مباحث آمار پارامتریک و غیر پارامتریک  در نرم افزار spss
آمار و روش تحقیق

چگونگی استفاده پیشرفته از مباحث آمار پارامتریک و غیر پارامتریک در نرم افزار spss

دانلود خلاصه روشهای تشخیصی آمار نا پارامتریک  http://دانلود خلاصه روشهای تشخیصی آمار پارامتریک


نظرسنجی