تست و آزمون : آزمونهای عینی شخصیتدانلود پکیج کامل نمره گذاری ، اجرا و تفسیر آزمون 16 عاملی کتل + دو مقاله تخصصی ضمیمه
آزمونهای عینی شخصیت

دانلود پکیج کامل نمره گذاری ، اجرا و تفسیر آزمون 16 عاملی کتل + دو مقاله تخصصی ضمیمه

دانلود تا 72 ساعت   

دانلود نمونه اجرا شده مقیاس چند وجهی شخصیت مینه سوتاMMPI-2
آزمونهای عینی شخصیت

دانلود نمونه اجرا شده مقیاس چند وجهی شخصیت مینه سوتاMMPI-2

دانلود تا 72 ساعت  


نظرسنجی