تست و آزمون : هوش هیجانیدانلود پرسشنامه همدلی، روایی و پایایی و تفسیر و نمره گذاری با طراحی جدید
هوش هیجانی

دانلود پرسشنامه همدلی، روایی و پایایی و تفسیر و نمره گذاری با طراحی جدید

میانگین نمرات  

دانلود اجرا و نمره گذاری و تفسیر آزمون هوش هیجانی بار-ان
هوش هیجانی

دانلود اجرا و نمره گذاری و تفسیر آزمون هوش هیجانی بار-ان

دانلود هوش هیجانی بار ان - در صورت بروز هر گونه نقص در دانلود از تماس با ما مکاتبه نمائید


نظرسنجی