تست و آزمون : کارکردهای مغزدانلود لیست آزمون های مختلف مخصوص کودکان ( با چه منظوری ؟ و چه سنی ؟ چه آزمونی ؟) مناسب است
کارکردهای مغز

دانلود لیست آزمون های مختلف مخصوص کودکان ( با چه منظوری ؟ و چه سنی ؟ چه آزمونی ؟) مناسب است

نمونه اجرا و نمره گذاری مهمترین آزمون در همین سایت موجود می باشد .

 دانلود روش اجرا و نمره گذاری و تفسیر آزمون یادداری دیداری بنتون(BVRT)
کارکردهای مغز

دانلود روش اجرا و نمره گذاری و تفسیر آزمون یادداری دیداری بنتون(BVRT)

دانلود تا 72 ساعت 

دانلود کارگاه تخصصی فراشناخت MCT  + پیوست 7 پرسشنامه کاربردی مرتبط
کارکردهای مغز

دانلود کارگاه تخصصی فراشناخت MCT + پیوست 7 پرسشنامه کاربردی مرتبط

از قرار دادن فایل به غیر متخصص خودداری نمایید.


نظرسنجی