تست و آزمون : ارتباطدوستی تان چقدر می ارزد؟
ارتباط

دوستی تان چقدر می ارزد؟

2.قرار است برای دو هفته، از صمیمی ترین دوستت دور باشی و او به تلفن هم دسترسی ندارد: الف) برایش نامه می نویسی، بعد او جواب می دهد، بعد دوباره تو جواب می دهی و... ب) سعی می کنی قبل از این که برود، مدت زمان بیش تری را با او بگذرانی. ...

فرا روان شناسی (Para Psychology)  ادراکات فوق حسی (Extra Sensory Perception) یا مخفف (ESP)+ پرسشنامه تشخیص نیروی خارق العاده شما (تله پاتی)با نمره گذاری و تفسیر
ارتباط

فرا روان شناسی (Para Psychology) ادراکات فوق حسی (Extra Sensory Perception) یا مخفف (ESP)+ پرسشنامه تشخیص نیروی خارق العاده شما (تله پاتی)با نمره گذاری و تفسیر

بررسی ها و مطالعات علمی وجود چنین نیروئی را در انسان تائید کرده است لیکن چه تعددی واقعا می توانند از این دقت برخوردار باشند ، یا بعبارتی چه افرادی قادر می شوند اشیاء را از فاصله با قدرت روانی و انرژی خود به حرکت در آورند ، یافته ها بسیار محد...

نحوه ی دست دادن شخصیت شما را لو می دهد
ارتباط

نحوه ی دست دادن شخصیت شما را لو می دهد

می‌خواهد در لاک خودش باشد فردی كه تنها انگشتان دستش را دراز می‌كند یا دست‌هایش هنگام تماس با دست شما شل است، به شما می‌گوید: «مایل نیستم به من دست بزنید، من صمیمیت را دوست ندارم». از طرف دیگر، آدم‌هایی ک...


نظرسنجی