فیلم : دانلود فیلم پزشکی و سلامتدانلود رایگان فیلم روانشناسی داستان مغز
دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود رایگان فیلم روانشناسی داستان مغز

با دستي که عادت نداريد مسواک بزنيد نتايج بررسي ها نشان مي دهد استفاده از دستي که کمتر عادت به کار کردن دارد مي تواند باعث فعاليت قابل توجه قسمت هاي قشري مغز شود که اطلاعات را کنترل و پردازش مي کند. با دست غيرمسلط تيوب خمير دندان را باز کني...

دانلود رایگان کلیپ علمی نخاع spinal
دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود رایگان کلیپ علمی نخاع spinal

دانلود فیلم نخاع

دانلود فیلم عملکرد هیپوتالاموس Hypothalamus
دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود فیلم عملکرد هیپوتالاموس Hypothalamus

دانلود فیلم عملکرد هیپوتالاموس1 دانلود فیلم عملکرد هیپوتالاموس2 دانلود فیلم عملکرد هیپوتالاموس3 دانلود فیلم عملکرد هیپوتالاموس4

دانلود فیلم مشاوره ژنتیک( اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود فیلم مشاوره ژنتیک( اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دانلود فیلم مشاوره ژنتیک1 دانلود فیلم مشاوره ژنتیک2 دانلود فیلم مشاوره ژنتیک3 دانلود فیلم مشاوره ژنتیک4 دانلود فیلم مشاوره ژنتیک5 دانلود فیلم مشاوره ژنتیک6

دانلود فیلم (تبادل اطلاعات بین مغز و بدن)
دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود فیلم (تبادل اطلاعات بین مغز و بدن)

   دانلود کلیپ (چگونه مغز اطلاعات را برای یادگیری مخابره میکند؟) دانلود کلیپ (چگونه مغز اطلاعات را برای یادگیری مخابره میکند؟)2

دانلود فیلم تخصصی ساخت اطلس مغز انسان توسط اَبَر کامپیوتر
دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود فیلم تخصصی ساخت اطلس مغز انسان توسط اَبَر کامپیوتر

 دانلود فیلم ساخت اطلس مغز انسان توسط ابَر کامپیوتر1  دانلود فیلم ساخت اطلس مغز انسان توسط ابَر کامپیوتر2

دانلود کلیپ علمی بیان ژن ( عملکرد ژن)
دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود کلیپ علمی بیان ژن ( عملکرد ژن)

 دانلود فیلم   بیان ژن1

دانلود فیلم چهار نوع جهش کرومزومی( مخصوص دانشجویان روانشناسی و پزشکی)
دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود فیلم چهار نوع جهش کرومزومی( مخصوص دانشجویان روانشناسی و پزشکی)

دانلود فیلم روانشناسی تغییرات کرومزومی

دانلود کلیپ روانشناسی مغز ما و عملکردهای مختلف آن (فارسی)
دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود کلیپ روانشناسی مغز ما و عملکردهای مختلف آن (فارسی)

دانلود کلیپ مغز ما و عملکردهایش

دانلود کلیپ علمی تخصصی عملکرد  انتقال دهنده های عصبی  بین شکاف سیناپسی
دانلود فیلم پزشکی و سلامت

دانلود کلیپ علمی تخصصی عملکرد انتقال دهنده های عصبی بین شکاف سیناپسی

دانلود فیلم عملکرد سیناپس


نظرسنجی