جستجوی مقالاتسبب شناسی و درمان زودرنجی irritability
خانواده - ازدواج

سبب شناسی و درمان زودرنجی irritability

گذراندن یک دوره استرس زا می تواند باعث زودرنجی بیش از حد در فرد شود. زمانی که شخصی یک رویداد استرس زای زندگی مرتبط با کار، مدرسه، آسیب، غم و اندوه تجربه می کند، ممکن است نتواند به راحتی احساسات خود را مدیریت کند و تحت فشار قرار بگیرد. این افراد اح...


نظرسنجی